Licencja

§ 1
Definicje

1. Program/Aplikacja/Oprogramowanie – interfejs o nazwie „EyeFace” stworzony przez firmę Imago Krzysztof Matuk.
2. Opis funkcji programu i sposobu korzystania z niego udostępniony na serwerze WWW Licencjodawcy w sekcji FAQ.
3. Kod licencyjny – kod numeryczny utworzony przez Licencjodawcę, zastrzeżony dla Licencjobiorcy, identyfikujący go i pozwalający na instalację programu.
4. Pole eksploatacji – w przypadku niniejszej Umowy Licencyjnej możliwość korzystania z Programu/Aplikacji/Oprogramowania przez Licencjobiorcę obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) instalacja i używanie- Licencjobiorca może zainstalować kopię Programu/Aplikacji/Oprogramowania i jej używać na jednym stanowisku (komputerze osobistym lub innym urządzeniu),
b) udzielenie licencji na dokumentację – Licencja na dokumentację towarzyszącą Programowi/Aplikacji/Oprogramowaniu jest udzielana tylko na wewnętrzny, niekomercyjny użytek.
5. Techniczne środki ochrony – zastosowane w Programie/Aplikacji/Oprogramowaniu środki technologiczne przeznaczone do zapobiegania jego użyciu bez licencji.
6. Umowa – niniejsza umowa licencyjna na mocy, której Licencjodawca za wynagrodzeniem określonym na serwerze WWW www.eyeface.eu udziela dożywotnio Licencji na korzystanie z Programu/Aplikacji/Oprogramowania w wersji głównej.

§ 2
Przedmiot umowy i oświadczenia Licencjodawcy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy odpłatnej i niewyłącznej licencji na Program/Aplikację/Oprogramowanie, a także aktualizacje, które Licencjodawca udostępnia wraz z programem/oprogramowaniem/ aplikacją na serwerze WWW www.eyeface.eu.
2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem i właścicielem programu/oprogramowania/aplikacji o nazwie „EyeFace”, który nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja o nazwie „EyeFace”, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest wolny od wad prawnych oraz stanowi dzieło oryginalne, spełniające kryteria wskazane w treści art.1 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec programu/oprogramowania/aplikacji o nazwie „EyeFace”, wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe, niezbędne dla realizacji zobowiązań przyjętych w umowie.

§3
Licencja

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z programu/oprogramowania, aplikacji.
2. Licencja jest ograniczona co do ilości stanowisk (komputerów lub innego urządzenia działającego w oparciu o system operacyjny). Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji na jednym stanowisku.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja jest licencjonowany, jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielone do użytku na więcej niż jednym stanowisku, co obejmuje zakaz udostępniania oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach.
4. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z przedmiotu niniejszej umowy w zakresie posiadanej licencji (zakaz sublicencji).
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§4
Obowiązki stron umowy

1. Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszą umową, Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty Licencjodawcy jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości określonej na serwerze WWW www.eyeface.eu w dacie zakupu. Należność dla Licencjodawcy zostanie przekazana przez system płatności internetowej DotPay lub 2checkout w zależności od wyboru dokonanego przez Licencjobiorcę.
2. Licencjodawca zobowiązuje się do udostępnienia klucza licencyjnego do programu/oprogramowania/aplikacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

§5
Aktywacja i wersja próbna

1. Licencjobiorca może korzystać ze swoich praw wynikających z Umowy po pokryciu opłaty licencyjnej i pobraniu programu/oprogramowania/aplikacji z serwera. Weryfikacja programu/oprogramowania/aplikacji następuje automatycznie po wpisaniu kodu dostępu przy uruchomieniu programu/oprogramowania/aplikacji.
2. Ponowna aktywacja może być potrzebna, jeśli Licencjobiorca zmodyfikuje swój sprzęt komputerowy lub zmieni oprogramowanie. Ponowna aktywacja jest możliwa tylko i wyłącznie gdy użytkownik prześle z maila podanego jako adres kontaktowy przypisany do programu numer klucza licencyjnego.
3. W programie/oprogramowaniu/aplikacji znajdują się techniczne środki ochrony przeznaczone do zapobiegania korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji bez Licencji.
4. Licencjodawca zastrzega, że techniczne środki ochrony będą wykorzystywane tylko w celu potwierdzenia, że Licencjobiorca posiada legalną kopię programu/oprogramowania/aplikacji.
5. Jeśli Licencjobiorca nie używa aktualnej, licencjonowanej kopii programu/oprogramowania/aplikacji nie ma prawa do instalowania programu/oprogramowania/aplikacji ani przyszłych jej aktualizacji.
6. Złożenie zamówienia, niezależnie od formy, jest potwierdzeniem przez Licencjobiorcę, iż zapoznał się z 7-dniową wersją próbną programu/oprogramowania/aplikacji, oferowana funkcjonalność spełnia jego oczekiwania oraz zgadza się z brzmieniem niniejszej umowy.
7. Instalując program Licencjobiorca (osoba fizyczna, która nabywa licencje na własny użytek) przed dokonaniem zakupu powinien skorzystać z 7 dniowej wersji demonstracyjnej oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta i do warunków panujących w miejscu użytkowania programu.
8. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami określonymi na stronie www.eyeface.eu/ sekcja FAQ.

§6
Funkcjonowanie PROGRAMU

1. Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby program/oprogramowanie/aplikacja był wolny od błędów i by jego funkcjonalność pokrywała się z zakładaną, opisaną w sekcji jak to działa. Licencjodawca zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania z programu/oprogramowania/aplikacji wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z niego. Jednakże Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w programie/oprogramowaniu/aplikacji będą działały zgodnie z wymaganiami Licencjobiorcy, a działanie programu/oprogramowania/aplikacji będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Licencjodawca nie gwarantuje, że produkt będzie działał poprawnie z oprogramowaniem firm trzecich.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy programu/oprogramowania/aplikacji oraz ich skutki powstałe w szczególności w rezultacie: nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia kodu dostępu) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem programu/oprogramowania/aplikacji lub z instrukcją) instalowania lub korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji przez Licencjobiorcę.
3. Program/oprogramowanie/aplikacja dostępny jest do pobrania na serwerze Licencjodawcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępie do serwera. W przypadku zgłoszenia problemów z kopiowaniem programu/oprogramowania/aplikacji z serwera, Licencjodawca zobowiązuje się – na pisemne żądanie Licencjobiorcy – udostępnić program/oprogramowanie/aplikację w innej formie.
4. Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania aktualizacji programu/oprogramowania/aplikacji w ramach danej, wykupionej licencji, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszej umowy.
5. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe autor programu nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania.

§7
Zastrzeżenia

1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
• trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) programu/oprogramowania/aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
• rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, programu/oprogramowania/aplikacji lub jego kopii;
• dokonywania poprawek w programie/oprogramowaniu/aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób modyfikowania programu/oprogramowania/aplikacji do własnych potrzeb;
• sporządzania kopii zapasowej programu/oprogramowania/aplikacji;
• korzystania z programu/oprogramowania/aplikacji na polach eksploatacji innych niż
wyraźnie wskazane w §1 ust. 4 niniejszej umowy.

§8
Zastrzeżenie praw i własności

1. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do programu/oprogramowania/aplikacji nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej umowy.
2. Program/oprogramowanie/aplikacja jest chroniony prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami z zakresu ochrony własności intelektualnej.
3. Nazwa oraz logo programu/oprogramowania/aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
4. Na mocy niniejszej umowy Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw do znaków towarowych i usługowych.
5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo własności do wszystkich kopii programu/oprogramowania/aplikacji oraz innych praw, które nie zostały wyraźnie przeniesione na Licencjobiorcę niniejszą umową.

§9
Wypowiedzenie umowy

1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Za istotne naruszenie postanowień Umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
• naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy,
• zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w §4.
3. W pozostałych przypadkach umowa kończy się wraz z wprowadzeniem nowszej wersji programu/oprogramowania/aplikacji.

§10
Zgoda na wykorzystanie danych

1. Firma Imago Krzysztof Matuk gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Licencjobiorcy, które są związane z zawarciem Umowy i korzystaniem z licencji, na co Licencjobiorca wyraża zgodę.
2. Dane Licencjobiorcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

§11
Usługi dodatkowe

Umowa Licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji, uzupełnień, składników dodatkowych programu/oprogramowania/aplikacji, które Licencjodawca może udostępnić Licencjobiorcy na swoim serwerze w okresie obowiązywania licencji.

§12
Procedura rozstrzygania sporów

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami Umowy sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony w pierwszej kolejności podejmą próbę jego rozwiązania w drodze wzajemnego porozumienia.
2. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w sposób określony w ust. 1 powyżej w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania drugiej Stronie, Strony rozstrzygną spór na drodze sądowej.
3. Strony postanawiają, iż wówczas sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Jeśliby którekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź nieskuteczne nie ma to wpływu na obowiązywanie Umowy w pozostałej części, a w miejsce postanowień wyłączonych stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.