Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Imago Krzysztof Matuk, z siedzibą w Białymstoku, za pośrednictwem strony internetowej www.eyeface.eu

Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Nabywcą a Sprzedającym.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie
zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program „EyeFace” firmy Imago Krzysztof Matuk, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Przędzalnianej 6L lokal 14, NIP 542-173-80-42, REGON 052128952, zwany dalej programem, oferowany jest jako produkt typu „wypróbuj i kup”.
2. Funkcjonowanie programu polega na obsłudze komputera przy pomocy ruchów twarzy i powiek. Program EyeFace koncentruje się na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym korzystania z komputera. Umożliwia pisanie wiadomości e – mail, czatowanie, surfowanie w Internecie, programowanie i wiele innych rzeczy związanych z obsługą komputera przy użyciu myszy komputerowej oraz klawiatury ekranowej.
3. Aby poznać dokładnie funkcje i możliwości programu, Nabywca może pobrać oprogramowanie i bez ograniczeń funkcjonalnych użytkować (testować) przez 7 dni. Po upływie tego okresu, należy nabyć licencję lub trwale usunąć oprogramowanie z pamięci (dysku) komputera.
4. Licencje programów komputerowych nie spełniają przesłanek tzw. towaru konsumpcyjnego (tj. gdy jedną stroną umowy jest konsument, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą). W tej sytuacji, wynikająca z ustawy o prawach konsumenta możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet nie znajduje zastosowania.
5. Sprzedający oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Nabywcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Umowa kupna dotyczy wyłącznie licencji ESD (dystrybucja elektroniczna) na używanie programu EyeFace oraz praw do aktualizacji. Potwierdzeniem nabycia licencji jest faktura oraz e-mail z nadanym kluczem licencyjnym. Liczba aktywnych stanowisk musi być zgodna z udzieloną licencją na używanie programu EyeFace, pod rygorem utraty uprawnień licencyjnych.
2. Na wniosek Nabywcy, program i klucz rejestracyjny mogą być dostarczone odpłatnie na nośniku (np. na płycie).
3. Program jest aktywowany za pomocą klucza rejestracyjnego w postaci ciągu znaków alfanumerycznych.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za używanie programu przez Nabywcę niezgodnie z warunkami umowy licencyjnej lub z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Warunki licencyjne dla poszczególnych komponentów aplikacji każdorazowo określają ich producenci i Sprzedający nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

SPRZEDAŻ W INTERNECIE

1. Po wypełnieniu formularza na stronie www.eyeface.eu, Nabywca otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia lub informację o niemożności realizacji zamówienia.
2. Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.
3. W wypadku, gdy Nabywca podejmuje decyzję o dokonaniu płatności DotPay jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Dotpay działającą pod adresem 30-552 Kraków ul. Wielicka 72, www.dotpay.pl. Sprzedający nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności Dotpay dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sprzedający nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.
4. W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności 2checkout jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę 2CO E-Commerce Payments Limited
5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland. Sprzedający nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. Sprzedający nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.
5. Po potwierdzeniu przez bank Sprzedającego wpływu na rachunek, umowę uważa się za skutecznie zawartą. Faktura/rachunek wystawiana jest z datą zaksięgowania przelewu na rachunku Sprzedającego.
6. Zamówienie zakończone przez Nabywcę dokonaniem płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego realizację i zaakceptowaniem warunków umowy licencyjnej.
7. Faktura/rachunek i certyfikat/email wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania, pocztą elektroniczną .
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Nabywcę są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail) lub gdy dane podane przez Nabywcę są nieprawidłowe.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny licencji za program znajdujący się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, regulaminie oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

DANE OSOBOWE

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia, przekazanie ich za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Sprzedającego oraz podmiot uprawniony przez Sprzedającego do zarządzania zawartością strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym, w szczególności do wystawienia faktury/rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
2. Dane osobowe Nabywcy chronione są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Nabywcy zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży objętej niniejszym regulaminem.
3. Nabywca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Sprzedającego pisemnie na adres Imago Krzysztof Matuk ul. Przędzalniana 6L lok 14 15 – 688, Białystok, POLAND.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, warunki umowy reguluje umowa licencyjna oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawcą licencji jest Imago Krzysztof Matuk, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Przędzalniana 6L lokal 14, 15 – 688, Białystok, NIP 542-173-80-42, REGON 052128952.
3. Wszelkie spory wynikłe z postanowień niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy a tym samym nie może być w ten sposób interpretowane.